สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ก/ ข/ ค/ ง/ จ/ ฉ/ ช/ ซ/ ด/ ต/ ถ/ ท/ ธ/ น/ บ/ ป/ ผ/ ฝ/ พ/ ฟ/ ม/ ย/ ร/ ฤ/ล/ ว/ ศ/ ส/ ห/ อ/ ฮ/

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ฐานข้อมูลพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน เป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้ป่า พรรณไม้หายาก พรรณไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ และพืชสมุนไพร โดยปลูกเป็นหมวดหมู่ตามหลักพฤกษอนุกรมวิธาน และตามการใช้ประโยชน์ เพื่อการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ และศึกษาวิจัยพรรณพืช รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ โดยดำเนินการรวบรวมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรไทย จึงได้มีการปลูกรวบรวมพรรณพืชจนเป็นแหล่งเรียนรู้พรรณพืชที่มีผู้เข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีส่วนในการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์พืชอย่างยั่งยืน โดยสวนฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลทางพฤกษศาสตร์  พร้อมภาพประกอบ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ อีกทั้งยังใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
view