สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯทรงปลูกโพศรีมหาโพธิ

ณ สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2523

       

 

     พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หลักศิลาจารึกสวนป่าสมุนไพร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2525 ซึ่งหลักศิลาสร้างจากหินแกรนิต ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ย่อมุมฐานกว้าง 108 ซม. สูง 180 ซม.

                                      

                     

  


วนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา


          พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศาลบวรราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522 ได้มีราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินบริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน จำนวน 264 ไร่ ทรงมีพระราชดำริให้ตั้งเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่างสาธิตการพัฒนาด้านการเกษตร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชื่อว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน และมีราษฎรได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเพิ่มเติมอีก รวมเป็นเนื้อที่ 1,240 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างสวนป่าสมุนไพร ในพื้นที่ศูนย์ฯ ในระยะเริ่มต้น มีพลเรือเอก อนันต์ เนตรโรจน์ ร.น. เป็นประธานกรรมการโรงการ และศาสตราจารย์นายแพทย์พนม เมืองแมน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกรรมการบริหารโครงการ โดยใช้ที่ดินพระราชทานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน) เป็นที่จัดตั้งสวนฯ ในปี พ.ศ. 2523 มีเนื้อที่ดำเนินงานประมาณ 400 ไร่

          ในปี พ.ศ. 2564 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ในท้องที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 197 ง หน้า 22 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ในท้องที่ที่สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน มีเนื้อที่ 222 ไร่


                                


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกกัลปพฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2523 

view