สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

  

สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน


สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน  เป็นหน่วยงานหนึ่งในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ก่อตั้งในปี  พ.ศ.  2523  มีเนื้อที่  400  ไร่  ปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานหอพรรณไม้  สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้ป่า  พรรณไม้หายาก  พรรณไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ  และพืชสมุนไพร  โดยปลูกเป็นหมวดหมู่ตามหลักพฤกษอนุกรมวิธาน  และตามการใช้ประโยชน์  เพื่อการอนุรักษ์  ขยายพันธุ์  และศึกษาวิจัยพรรณพืช  รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน

       นอกจากจะปลูกรวบรวมพรรณไม้แล้ว  ภายในสวนพฤกษศาสตร์ยังมีพื้นที่และกิจกรรมอื่น ๆ  ที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง  ประกอบด้วย  สวนป่าสมุนไพร  บริการอบสมุนไพร  นวดแผนไทย  ทางเดินนวดฝ่าเท้า  สวนพฤกษาน่าสน  แปลงรวบรวมพรรณไม้วงศ์ต่าง ๆ  ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  และเพาะชำกล้าสมุนไพรสำหรับแจกจ่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่สนใจอีกด้วย
view