วิจัย อนุรักษ์พรรณพฤกษชาติ พัฒนา และสาธิตการใช้ประโชน์พืชอย่างยั่งยืน พัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างรายได้แก่ชุมชน