สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ หรือวันรักต้นไม้แห่งชาติ (National Annual Tree Care Day)


เป็นวันสำคัญของไทยที่มีความหมายน่ารักและน่าภูมิใจไม่น้อย ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น“วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ” ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ระดมความเห็นจากประชาชนเพื่อกำหนดชื่อที่เหมาะสมสำหรับวันดังกล่าว ปรากฏว่าชื่อ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ได้รับความเห็นชอบเป็นส่วนใหญ่ทำให้ “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ” เปลี่ยนชื่อเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

     วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ กำหนดขึ้นเพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการและสถานที่ต่างๆ ให้เติบโตแข็งแรงสมดังปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วมากกว่าการปลูกต้นไม้ใหม่ ปัจจุบันมีโครงการปลูกต้นไม้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การติดตามดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วนั้นมีน้อยมากหากปล่อยให้ต้นกล้าได้หยั่งรากลงดินเจริญเติบโตเองตามยถากรรม ต้นกล้าน้อยๆที่หวังว่าจะเจริญเติบโตช่วยให้ร่มเงา ช่วยลดภาวะโลกร้อน ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ หรือแม้แต่สร้างพื้นที่สีเขียวอาจเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น หรือมีอันเป็นไปเสียก่อนที่จะได้ทำหน้าที่ของมัน หากเป็นเช่นนั้น ก็จะเสียทั้งงบประมาณ เสียทั้งเวลา และแรงกายแรงใจที่ทุ่มเทลงไปโดยเปล่าประโยชน์เพียงเพราะไม่ได้มีการติดตามบำรุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

    นอกจากวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ จะกำหนดกิจกรรมในการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว ยังมีกิจกรรมการปลูกทดแทนต้นที่ตายลงให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่อีกด้วย ทั้งนี้โดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนมาร่วมมือกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่างๆโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้น เป็นการคืนสมดุลให้กับธรรมชาติอีกทางหนึ่ง

    การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปี กำหนดให้จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ รณรงค์ให้ทุกคนมาร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ เช่น การให้ปุ๋ย พรวนดิน ถากถางวัชพืชที่โคนต้นไม้

 

 

อย่าลืมมาร่วมกัน รักษ์ต้นไม้ ใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี
view